statut Koła

STATUT
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Pragnąc kontynuować rozpoczętą 10 października 2000 r. przez grupę ówczesnych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pracę akademicką prowadzoną w Studenckim Kole Naukowym Prawa Komputerowego, działając od 2010 roku pod dostosowaną do współczesnych realiów nazwą Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii, dnia 16 października 2013 roku uchwalamy niniejszy statut, by formalnie wspomóc rozwój etosu pracy studenckiej, wspieranej przez naszego Opiekuna, w formie następującej:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii, zwane dalej „Kołem”, jest uczelnianą organizacją studencką.

 2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń.

 3. Koło posiada Opiekuna Naukowego, którym jest dr hab. Karol Dobrzeniecki.

 4. Oficjalnym adresem internetowym Koła jest http://www.nowetechnologie.umk.pl

 5. Oficjalnym adresem skrzynki mailowej Koła jest nowetechnologie@umk.pl

 6. Koło działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Koło posługuje się znakami graficznymi, pozwalającym odróżnić je od innych organizacji. Znakiem graficznym (kula o niebieskiej barwie, poprzez którą przebiegają symbole cyfry 0 i 1 oraz znak „§”) zwanym dalej logotyp.

 2. Logotyp oraz jego pochodne, którymi posługuje się Koło to utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U 2010, Nr 152, poz. 1016) podlegające ochronie prawnoautorskiej.

 3. Prawa autorskie do znaku graficznego przysługują autorowi. Twórca znaku graficznego zezwolił na jego wykorzystywanie w utworach pochodnych mających na celu bycie znakiem graficznym Koła.

 4. Informacja o autorze dostępna jest u Prezesa Koła.

II. CELE I ZADANIA KOŁA

§ 3

Celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych studentów związanych z aspektem wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w życiu społecznym, zwłaszcza zaś koncentracja uwagi na regulacjach prawnych różnych gałęzi prawa (m.in. prawa karnego, cywilnego, autorskiego, telekomunikacyjnego, europejskiego, ochrony danych osobowych, ochrony znaków towarowych, handlu elektronicznego, etc.) mających związek z nimi.

§ 4

Swoje cele Koło realizuje poprzez:

 1. aktywne uczestnictwo w ramach spotkań i dyskusji;

 2. organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych;

 3. współpracę z pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i innych jednostek naukowo–badawczych;

 4. współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą w ramach wymiany naukowej;

 5. wyjazdy w celach naukowych do różnych ośrodków badawczych, instytucji oraz placówek zajmujących się wdrażaniem nowych technologii;

 6. administrowanie własnej strony internetowej;

 7. inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu;

III. CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, ZASADY NABYCIA I UTRATY CZŁONKOWSTWA

§ 5

 1. Członkiem Koła może zostać każda osoba, będąca studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Koła.

 2. Członkiem Koła zostaje osoba, która od 3 miesięcy uczestniczy w bieżących pracach Koła oraz posiada status studenta.

 3. Członkostwo w Kole nadaje Prezes Koła poprzez wpisanie osoby zainteresowanej na listę członków prowadzoną na stronie internetowej Koła.

 4. Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła Walne Zebranie Członków Koła na wniosek Prezesa lub członka Zarządu Koła może przyznać tytuł „Honorowego Członka SKNPNT”.

§ 6

 1. Ustanie członkostwa następuje na skutek:

  1. utraty przez członka statusu studenta UMK;

  2. złożenia Prezesowi Koła oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;

  3. trwającej dłużej niż 6 miesięcy absencji w bieżących pracach Koła.

 2. Pozbawienie członkostwa może nastąpić jedynie w wypadku nieprzestrzegania przez członka Koła statutu Koła lub z mocy statutu po 6 miesięcznej absencji w bieżących sprawach Koła.

 3. Decyzję o pozbawieniu członkostwa, jeśli nie wynika ona z absencji, podejmuje Zarząd Koła.

 4. Prezes Koła odnotowuje datę zakończenia członkostwa na stronie internetowej Koła, jeśli kończy się ona wcześniej niż z upływem danego roku akademickiego na skutek sytuacji przewidzianych w ust. 1.

 5. Ustępujący Prezes Koła na początku każdego roku akademickiego tworzy aktualną listę członków Koła opierając się o zapisy § 5 Statutu i publikuje ją na stronie internetowej Koła.

§ 7

Członkowie Koła mają prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła;

 2. korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;

 3. uzyskania od Zarządu Koła rzetelnej informacji na temat planów Koła i wyników jego dotychczasowej działalności;

 4. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Koła;

 5. współdecydowania o losach Koła poprzez głosowanie w sprawach określonych statutem;

 6. wybierania i bycia wybieranymi do władz Koła na zasadach określonych statutem.

§ 8

Do obowiązków członka Koła należy:

 1. stosowanie się do postanowień statutu i władz Koła;

 2. czynne uczestnictwo w działalności Koła;

 3. godne reprezentowanie Koła;

 4. dbanie o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia naukowo-badawcze powierzone do użytku.

IV. WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA

§ 9

1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Koła lub po upływie kadencji Zarządu Koła.

2. Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest co najmniej raz do roku w celu złożenia sprawozdania z działalności Koła w danym roku akademickim i przedstawieniu planów rozwoju Koła.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może zostać zwołane z innej, ważnej przyczyny.

4. W ramach Walnego Zebrania Członków każdy jego uczestnik może przedkładać pod dyskusję wnioski formalne, w tym wnioski zawierające projekty uchwał, które poddaje się pod głosowanie Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 Statutu.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła, w innym przedmiocie niż określony w § 23 ust. 1, zapadają zwykłą większością głosów.

V. ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW KOŁA

§ 10

 1. Stanowisko Prezesa Koła obsadzane jest w drodze wyborów na Walnym Zebraniu Członków Koła.

 2. Wybory przeprowadza się najpóźniej w dniu 30 października każdego roku akademickiego. Do momentu przeprowadzenia wyborów dotychczasowi członkowie Zarządu pełnią tymczasowo swoje funkcje.

 3. O dniu przeprowadzenia wyborów o których mowa w ust. 2, decyduje, w granicach określonych statutem, osoba dotychczas będąca Prezesem, a w przypadku jej braku działający w porozumieniu Wiceprezesi Koła lub w przypadku braku jednego z nich dotychczasowy Wiceprezes Koła lub w przypadku braku osób reprezentujących dotychczasowy Zarząd Koła najstarszy z dotychczasowych członków Koła.

 4. Wybory przeprowadza osoba będąca dotychczas Prezesem Koła. Może ona zaproponować wybór innego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków. W wypadku braku osoby dotychczas będącej Prezesem Koła, jej rolę przejmuje najstarszy wiekiem członek Koła.

 5. Czynne i bierne prawo głosu mają wszyscy członkowie Koła.

 6. Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagany jest udział co najmniej połowy członków Koła.

 7. Przebieg zebrań wyborczych jest protokołowany przez Sekretarza Walnego Zebrania Członków, którego wybiera się na początku Walnego Zebrania Członków.

 8. Do czasu wyboru nowego Prezesa członkowie dotychczasowego Zarządu pełnią w dalszym ciągu obowiązki wynikające z ich funkcji, również po upływie kadencji.

§ 11

 1. Każdy członek Koła ma prawo zgłosić kandydaturę swoją lub innego członka Koła na Prezesa Koła.

 2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów.

 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze największą liczbę głosów. Zwycięzcą zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów.

§ 12

 1. Prawo nominowania kandydatów na stanowiska pozostałych członków Zarządu Koła przysługuje Prezesowi Koła, który uzasadnia swój wybór.

 2. W przypadku braku wyboru pozostałych członków Zarządu przez Prezesa lub ich odmowę należy stosować procedurę wyboru jak § 11.

§ 13

 1. Zarząd Koła wybierany jest na okres 2 semestrów akademickich.

 2. W przypadku wcześniejszej rezygnacji Prezesa należy postępować zgodnie z § 10 i kolejnymi.

 3. W przypadku wcześniejszej rezygnacji innych osób będących w Zarządzie Koła, Prezes Koła nominuje na ich miejsce nowe osoby.

 4. W przypadku wyłączenia się z działalności Koła przez Członka Zarządu na okres dłuższy niż 3 miesiące, z mocy statutu wygasa jego kadencja, a dobór nowego Członka Zarządu następuje zgodnie z § 12.

 5. W przypadku braku należytego wywiązywania się z obowiązków przez Prezesa możliwe jest podjęcie uchwały przez członków Koła w przedmiocie odwołania Prezesa. W tym celu należy stosować procedurę szczególną przewidzianą w § 23.

VI WŁADZE KOŁA

§ 14

 1. Organami Koła są:

  1. Zarząd Koła;

  2. Prezes Koła;

  3. Walne Zebranie Członków Koła.

 2. W skład Zarządu Koła wchodzą:

  1. Prezes Koła;

  2. nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Koła.

VII KOMPETENCJE WŁADZ KOŁA

§ 15

 1. Zarząd Koła ma prawo podejmować działania i uchwały we wszystkich sprawach dotyczących Koła, w szczególności zaś:

  1. ustala ogólne kierunki działalności Koła;

  2. opracowuje program działania Koła na kolejny rok akademicki;

  3. ocenia wyniki badań naukowych członków Koła;

  4. inicjuje nadawanie wyróżnień i nagród dla członków Koła;

  5. zarządza majątkiem i dysponuje funduszami Koła, przedstawia w sprawozdaniu rocznym rozliczenie finansowe z uzyskanych środków i sposobu ich wydatkowania;

  6. przedstawia na Walnym Zebraniu Członków Koła sprawozdanie z działalności Koła.

 2. Zadania powyższe muszą być realizowane w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

 3. Podział zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu Koła może nastąpić poprzez uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin organizacyjny pracy Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 16

Członek Zarządu Koła może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Prezesowi Koła uzupełnionej dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował.

§ 17

 1. Uchwały Zarządu Koła zapadają na posiedzeniach Zarządu Koła zwykłą większością głosów. W razie braku równości głosów decyduje głos Prezesa Koła.

 2. Do podjęcia uchwały przez Zarząd Koła wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu Koła w tym Prezesa Koła.

§ 18

Do kompetencji i obowiązków Prezesa Koła należy w szczególności:

 1. koordynowanie pracy bieżącej Koła;

 2. projektowanie kierunku przyszłej działalności Koła;

 3. reprezentowanie Koła na zewnątrz;

 4. nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami w sprawie prowadzenia wspólnej działalności naukowej;

 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła;

 6. prowadzenia dokumentacji, w szczególności finansowej dokumentacji, Koła i ponoszenia za nią odpowiedzialności;

 7. prowadzenia i nadzorowania działalności strony internetowej Koła;

 8. rozstrzyganie spraw spornych.

§ 19

 1. Prezes Koła stoi na czele Zarządu Koła, w szczególności zaś:

  1. organizuje pracę Zarządu Koła;

  2. zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Koła.

 2. Prezes Koła odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd Koła i za jego sprawne funkcjonowanie;

 3. Prezes Koła może przekazać na czas określony część swoich kompetencji innym członkom Zarządu Koła.

§ 20

Wiceprezesi Koła są obowiązani do:

 1. wykonywania zadań Prezesa pod jego nieobecność;

 2. uzupełniania działań Prezesa wskazanych w § 18;

 3. dbania o bezkonfliktową atmosferę przyjaźni i braterstwa pracy w Kole;

 4. udziału w prowadzeniu dokumentacji działalności Koła;

 5. współdziałania w zakresie tworzenia strony internetowej Koła.

VIII FINANSE

§ 22

 1. Środki materialne i finansowe Koła pochodzą:

  1. z dotacji władz uczelni;

  2. od instytucji i organizacji wspierających studencki ruch naukowy;

  3. z opłat uczestników wydarzeń, które organizuje Koło;

  4. ze składek członkowskich, które mogą być ustalone przez Walne Zebranie Członków Koła.

 2. Koło dopuszcza możliwość sponsorowania jego działalności statutowej przez różne organizacje, fundacje, osoby prawne i fizyczne;

 3. Uzyskane przez Koło środki finansowe przeznaczone mogą być jedynie na statutową działalność;

 4. Zarząd Koła wybiera osobę odpowiedzialną za finanse Koła i prowadzenie dokumentacji finansowej.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Koła lub zmiany statutu, nazwy, loga, tytułu Kwartalnika lub odwołania Prezesa Koła może zostać złożony przez co najmniej 1/3 liczby członków Koła na Walnym Zebraniu Członków Koła.

2. Głosowanie nad projektem odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Koła, które Prezes Koła zwołuje w terminie 14 dni od dnia złożenia projektu uchwały.

3. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 zapada bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym chyba, że przegłosowany zostanie wniosek o odtajnienie głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Koła.

§ 24

Uchwała o rozwiązaniu Koła powinna określać przeznaczenie majątku Koła.

§ 25

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 16 października 2013 roku.

Dodaj komentarz

Website Security Test