Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Opiekun

prof2014Naszym opiekunem jest Profesor dr. hab. Andrzej Adamski (wykładowca prawa karnego, kryminologii oraz prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.).

Główną domeną zainteresowań Profesora są: cyberprzestepczość, delikty komputerowe, ochrona prywatności oraz danych osobowych. Jest autorem wielu publikacji. Jako konsultant ONZ Profesor uczestniczył w tworzeniu podręcznika na temat komputeryzacji systemów informacyjnych organów wymiaru sprawiedliwości (Guide to Computerization of Information Systems in Criminal Justice, United Nations Publication, 1992). W 1994 r. był sekretarzem naukowym i współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji”, która odbyła się pod auspicjami Rady Europy i ONZ w Poznaniu.
Jako wykładowca prawa ochrony informacji uczestniczył w szkoleniach pracowników organów wymiaru sprawiedliwości organizowanych przez Wydział Zapobiegania Przestępczości ONZ i Prokuraturę Generalną Republiki Korei (Seul, 1996). W 1998 roku napisał komentarz do części poświęconej przestępstwom komputerowym w świetle znowelizowanego Kodeksu Karnego. Na zlecenie Europejskiego Instytutu Zapobiegania i Kontroli Przestępczości (HEUNI) w Helsinkach opracował raport na X Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania z Przestępcami (Wiedeń, 2000). W 2002 roku Profesor otrzymał nagrodę im. prof. Tomasza Hofmokla podczas sesji naukowej Secure 2002, poświęconej bezpieczeństwu sieci komputerowych, za propagowanie idei społeczeństwa informatycznego. Jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, uczestniczył w pracach grupy ekspertów Rady Europy, która przygotowała projekt konwencji międzynarodowej dotyczącej przeciwdziałania cyberprzestępczości (Draft Convention on Cyber-crime).

prof2014Our mentor is Prof. Andrzej Adamski (lecturer of criminal law, criminology and computer law on Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Toruń).

The main domain of Professor interests are: computerised delinquency, protection of privacy and personal data. He is the author of many publications. As The ONZ Consultant, Professor participated in creation of „The Guide to Computerization of Information Systems in Criminal Justice” in 1992. In 1994 Professor co-organized International Scientific Conference about the legal aspects of abuse, commited with use of the new technologies for information processing. In 1996 Professor took part in training of employee of judical authority, organised by Department Prevent Delinquency UN and The General Prosecutor’s of The Republic of Korea. In 1998 wrote a commentary to new Criminal Code, relating to computerised delinquency provisions. Commisioned by HEUNI, Professor developed the raport for X The Congres of UN: Crimes Related to the Computer Network. Threats and Opportunities: A Criminological Perspective.
Professor got award of name Professor Thomas Hofmokl, during The Secure 2002. As a representative of the Ministry of Justice, participated in a group of experts of the Council of Europe, which prepared a draft international convention on the prevention of cyber crime (Draft Convention on Cyber-crime).

Website Security Test