Działalność koła w roku akademickim 2018/2019

http://atakisieciowe.umk.pl/prawo-swiecie-cyfrowym-2019/

W roku akademickim 2018/2019 w skład Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii wchodziło czternaścioro studentek i studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK: Artur Janicki, Marcin Jędrusiak, Ewa Basior, Aleksandra Gizińska, Mateusz Hałuszka, Michał Jabłoński, Ksenia Jankowska, Jarosław Kęsik, Paulina Kużdowicz, Aleksandra Lewandowska, Sylwia Ortman, Zofia Popowicz, Joanna Rogalska, Marcin Wejngold. Od początku roku akademickiego 2018/2019 opiekunem naukowym koła jest Pan dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK, z Katedry Teorii Prawa i Państwa WPiA UMK. Przedmiotem zainteresowań koła były aktualne zagadnienia prawne i techniczne związane w szczególności z cyberprzestępczością, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych, ochroną własności intelektualnej, technologią blockchain i rozwojem sztucznej inteligencji.

Głównym projektem, który z sukcesem zrealizowaliśmy w roku akademickim 2018/2019, była organizacja dziewiątej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej m.in. aktualnym problemom z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i ochrony danych osobowych. Postanowiliśmy rozszerzyć jej formułę, doprowadzając do zmiany tytułu cyklu, który od 2019 r. brzmi „Prawo w dobie cyfryzacji” (poprzednia nazwa: „Ataki sieciowe”). Konferencja, która odbyła się 17 kwietnia 2019 r. na WPiA UMK, została podzielona na cztery obszary tematyczne: ochrona danych osobowych i nieosobowych, oszustwa i kradzieże z wykorzystaniem komputera, prawo a sztuczna inteligencja oraz technologia blockchain – możliwości i ryzyka. Czynny udział w konferencji wzięli eksperci z najwyższych centralnych i regionalnych instytucji państwowych: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratury Krajowej, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Referaty wygłosiło także 19 studentów i doktorantów z 12 polskich uczelni wyższych. Ogółem w konferencji wzięło udział 27 prelegentów (w tym 3 ze stopniem dr lub dr hab.) oraz ok. 70 uczestników biernych, w tym 12 słuchaczy spoza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Organizowana przez nas konferencja cieszyła się dużym rozgłosem w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Wydarzenie objęli patronatem medialnym: TVP3 Bydgoszcz, TV Toruń, Polskie Radio PiK, Gazeta Pomorska, Radio Sfera, czasopismo Cyfrowa Ekonomia i portal studentprawa.pl. Nawiązaliśmy także kontakt z Wydawnictwem Beck, Wydawnictwem Wolters Kluwer i Fundacją Panoptykon, którzy udostępnili wiadomość o konferencji na swoich kanałach informacyjnych.

W minionym roku akademickim podjęliśmy współpracę z dwoma kołami naukowymi o podobnym przedmiocie zainteresowań: Kołem Naukowym Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kołem Naukowym Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu Uniwersytetu w Białymstoku. Współpraca ta zaowocowała wspólnym uczestnictwem w seminarium naukowym w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, które zostało zorganizowane z inicjatywy naszego koła w dniu 25 marca 2019 r. W wyjeździe uczestniczyło jedenastu członków naszego koła. W ramach seminarium poruszyliśmy trzy obszerne zagadnienia: przetwarzanie danych kandydatów do pracy w postępowaniach rekrutacyjnych, instytucja powierzenia przetwarzania danych, przetwarzanie danych w ramach grupy kapitałowej. Każde koło naukowe przygotowało prezentację stanowiącą wstęp do danego tematu, a po prezentacji następowała dłuższa dyskusja z ekspertami zatrudnionymi w UODO. Prezentację wprowadzającą do problematyki przetwarzanie danych kandydatów do pracy w imieniu naszego koła przedstawili Aleksandra Gizińska, Aleksandra Lewandowska i Jarosław Kęsik.

W roku akademickim 2018/2019 zorganizowaliśmy na Wydziale Prawa i Administracji UMK dwa otwarte seminaria naukowe poświęcone oddziaływaniu prawa autorskiego na wolność słowa w Internecie oraz ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach technologicznych, które poprowadzili kolejno dr hab. Karol Dobrzeniecki (opiekun naukowy koła) oraz mgr Konrada Mazura z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizowane przez nas seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów naszego Wydziału, ale również wśród studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Ponadto w czerwcu 2019 r. współorganizowaliśmy na naszym Wydziale VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Członkowie naszego koła uczestniczyli również w ogólnopolskich konferencjach naukowych z zakresu prawa nowych technologii organizowanych przez inne ośrodki akademickie, m.in. Michał Jabłoński wygłosił referat pt. „Problematyka sztucznej inteligencji w obrocie cywilnoprawnym” na II OKN „Nowe technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego” zorganizowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Artur Janicki wygłosił referat pt. „Real money trading a ochrona prawnoautorska gier komputerowych” na OKN „Platforma Nowych Technologii” zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat działalności i osiągnięć naszego koła są dostępne we wpisach na naszej stronie internetowej oraz na stronie koła na Facebook’u.

Dodaj komentarz


Website Security Test