Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Konferencja „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności” już za nami!

We wtorek, 26 listopada 2013 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu zorganizowaliśmy konferencję naukową, podczas której spotkali się przedstawiciele rozmaitych środowisk. Udało się nam zaangażować w wydarzenie osoby powiązane w różny sposób z funkcjonowaniem w naszym kraju przepisów regulujących działalność artystyczną. Nasi Goście, wspólnie z Członkami Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii, oraz pozostałymi uczestnikami spotkania rozmawiali o obecnym kształcie ochrony prawnoautorskiej utworów, zgodnie podnosząc, że obecna regulacja wymaga zmian m.in. z powodu postępującego rozwoju nowych technologii, które wypływają na powstawanie kolejnych form wyrazu artystycznego, wymykających się z ustalonych dawniej ram.

prelegenci pierwszego bloku konferencji

prelegenci pierwszego bloku konferencji

Po otwarciu konferencji przez panią mgr Bożenę Bednarek–Michalską, Zastępcę Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, rozpoczął się pierwszy blok konferencji poświęcony organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Wprowadzenia do tematu dokonała Anna Szczęsna, wiceprezes SKNPNT, która przedstawiła podstawy prawne działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz szczegółowo opisała komentencje organizacji STOART, ZAiKS, ZPAV i KOPIPOL. Kolejnym referetem był adw. Tomasz Henclewski, który dokonał analizy kazusu swojej klientki, która prowadząc pub zetknęła się z jedną z rzeczonych organizacji. Przedstawiony został spór sądowy, argumenty stron w nim podnoszone oraz metody, których używało stowarzyszenie by nakłonić przedsiębiorcę do podporządkowania się woli organizacji. Kolejnym referentem był adw. Mikołaj Wojtal, który w sporach sądowych jest pełnomocnikiem Związku Producentów Audio-Video. Przedstawił on najczęstsze problemy pojawiające się w procesach karnych, gdzie ZPAV występuje jako poszkodowana. Mecenas wskazywał na statystyki mówiące o tym, ile z wszczynanych spraw kończy się z sukcesem lub porażką organów ścigania, tym w jaki sposób i skąd ZPAV pozyskuje informacje. Wskazał też, iż w czasach obecnych tzw. piractwo płyt kompaktowych praktycznie już zanikło. Ostatnim w bloku, niezwykle ciekawym, niepozbawionym emocji i osobistych uwag było wystąpienie artysty Szymona „Igoronco” Woźniaka i Mateusza Woźniaka – współwłaściciela poznańskiego klubu Projekt LAB. Panowie opowiedzieli uczestnikom o swoich doświadczeniach związanych działalnością omawianych organizacji, w szczególności ZAiKSu. W wystąpieniu wskazywano w pewnym sensie na anachroniczność funkcjonującego obecnie systemu, w którym organizacje zbiorowego zarządzania działają w sposób nietransparentny dla samych artystów i głęboko oderwany od obecnej artystycznej rzeczywistości. Jednym z wniosków dyskusji był stwierdzenie, że organizacje promują zasadniczo twórczość i działalność artystów głównie mainstreamowych oraz wielkich wytwórni muzycznych, zaś uzyskanie informacji na temat przysługujących tantiem przez niszowych wykonawców, których utwory są nawet emitowane w radio, jest bardzo zbiurokratyzowane i rozciągnięte w długim okresie czasu. Ostatnim elementem bloku była debata pomiędzy prelegentami. Ku naszej radości, w debacie w sposób bardzo aktywny brała udział publiczność, głównie zadając pytania naszym Gościom, którzy w bardzo przystępny sposób odpowiadali sobie na pytania nurtujące te bardzo zróżnicowane środowiska. W trakcie tych rozmów wskazywano na braki stosownych regulacji dotyczących funkcjonowania niektórych aspektów organizacji zbiorowego zarządzania, anachroniczność istniejących obecnie organizacji, szeroki zakres kompetencji oraz niedobór działań mających na celu edukację społeczeństwa w zakresie rozważanego zagadnienia.

prelegenci drugiego bloku konferencji

prelegenci drugiego bloku konferencji

Drugi blok konferencji dotyczył obrotu dobrami kultury w zdigitalizowanym świecie. Rozpoczął go Opiekun naszego Koła prof. dr hab. Andrzej Adamski wystąpieniem „Ochrona majątkowych praw autorskich w cyberprzestrzeni – aspekty prawne związane z wymianą plików w Internecie”. Dalej, głos zabierali Członkowie SKNPNT, jako pierwszy Kamil Bojarski, omawiając rzeczywistość dozwolonego użytku książek oraz przemiany rynkowe związane z digitalizacją książek i dynamicznym rozwojem ebooków w Polsce. Drugie wystąpienie przygotowała Katarzyna Antkowiak – zaprezentowała pojawiające się w naszym kraju spory prawne związane z tą instytucją, wskazała podstawy prawne na które powoływano się w kampaniach społecznych oraz przedstawiła główne tezy lansowane przez ich organizatorów. W tym bloku konferencji ciekawą prezentację zaprezentowali Członkowie współpracującego z nami Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu Uniwersytetu w Białymstoku: Mateusz Zawadka i Konrad Dudziński, podejmując próbę zdefiniowania gry komputerowej i wykazania ewentualnych związków jakie może ona w przyszłości mieć z pojęciem dozwolonego użytku. Koledzy przedstawili kilka kombinacji oraz odnieśli się do rozwiązań stosowanych w prawie porównawczym. Wtorkowe spotkanie zakończył cykl trzech prelekcji o charakterze filozoficzno-prawnym. Prezes SKNPNT, Konrad Mazur zwrócił uwagę na występujący konflikt idei prawa własności intelektualnej w odniesieniu do postępu technologicznego, ze szczególnym naciskiem na okres po I wojnie światowej. Ideę prawa autorskiego oraz sposoby jej wypaczania bogato zilustrował konkretnymi kazusami oraz orzecznictwem sądowym. Całość wywodu zakończył wskazaniem na konkretne, już funkcjonujące przejawy kryptoanarchistycznych tendencji rozwojowych sieci internet, które już dziś zaczynają generować problemy podczas realizacji prawnokarnej ochrony praw autorskich i pokrewnych. Drugi blok zakończyli przedstawiciele Katedry Teorii Państwa i Prawa WPiA UMK. Mgr Łukasz Górski zaprezentował dyskurs filozofów dotyczący gałęzi prawa własności intelektualnej. Szczególny nacisk położył na zagadnienia takie jak dystynkcja pomiędzy pojęciami własności w tradycyjnym prawie rzeczowym w zestawieniu z prawem autorskim oraz efektywność korzystania z własności. Skupił się w swoim wystąpieniu również na aksjologicznych podstawach nazywania praw autorskich własnością intelektualną i poglądami głównych grup filozofów na to zagadnienie. Dr Karol Dobrzaniecki przedstawił swoje własne poglądy dotyczące konfliktu wartości prawnych między wolnością a własnością. Wskazał na coraz bardziej powszechne kurczenie się domeny publicznej na skutek rozciągania zakresu działania praw autorskich i pokrewnych. Całą sytuację odniósł do idei prawa naturalnego oraz praw absolutnych.

nasza ekipa po konferencji

nasza ekipa po konferencji

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i głosy w dyskusji! Jeśli jesteście zainteresowani materiałami mediów na temat naszej konferencji to zapraszamy do obejrzenia materiału TV Toruń.

Dodaj komentarz


Website Security Test