Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Projekt: Prawa autorskie dla Bibliotekarzy / Project: Copyrights…


Projekt „Prawa autorskie dla Bibliotekarzy” jest częścią projektu Berkman Center for Internet & Society oraz Elektronicznej Informacji dla Bibliotek (eIFL), konsorcjum bibliotek z 50 krajów w Afryce, Azji i Europie. Celem projektu jest zapewnienie rozwoju bibliotekarzom oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących prawa autorskiego pomiędzy krajami.

Projekt, w szczególności dąży do informowania bibliotekarzy w zakresie:
* praw autorskich w ogólności ;
* aspektów prawa autorskiego, które najbardziej oddziałują na biblioteki ;
* możliwości jak najefektywniejszego uczestniczenia przez bibliotekarzy w procesie interpretowania
i kształtowania praw autorskich w przyszłości.

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii wraz z Biblioteką UMK współorganizuje projekt, który rozpoczął się 15 lutego 2011 r. Wszystkich zainteresowanych pomocą przy tłumaczeniu oraz adaptacji przepisów prawa autorskiego zachęcamy do współpracy. Projekt oparty jest na licencji Creative Commons. Ideą jest szerzenie wiedzy o prawach autorskich na zasadach Open Acess.

Inicjatorką jest Bożena Bednarek-Michalska (Biblioteka UMK).

Koordynator polskiej adaptacji: Beata Marek (kontakt: sknpnt<>stud.umk.pl)

Opiekun merytoryczny: Dr. Monika Wałachowska
Doradcy merytoryczni: Daria Gęsicka (doktorantka na Wydział Prawa i Administracji UMK) oraz Magdalena Rutkowska (doktorantka na Wydział Prawa UWB).

Uczestnicy:
Beata Marek, Szymon Ludwiczak, Natalia Wysocka, Małgorzata Jędral, Daniel Kuśmierczuk, Arkadiusz Pietrzak – SKNPNT
Ewa Lewicka, Joanna Podmaska, Daniel Schink – Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dóbr Niematerialnych z WPiA UMK
Wojciech Godzina – członek wielu kół naukowych 🙂
Konrad Dudziński, Karol Szczurowski, Anna Żochowska – Koło Naukowe Prawa Własności
Intelektualnej, Mediów i Internetu

 

Strona projektu


Strona polskiej adaptacji

Copyright for Librarians is a joint project of the Berkman Center for Internet & Society and Electronic Information for Libraries (eIFL), a consortium of libraries from 50 countries in Africa, Asia and Europe. The goal of the project is to provide librarians in developing and transitional countries information concerning copyright law. More specifically, it aspires to inform librarians concerning:
* copyright law in general
* the aspects of copyright law that most affect libraries
* how librarians in the future could most effectively participate in the processes by which copyright law is interpreted and shaped.
Source: The official site of „Copyright for Libarians”

The Student Scientific Group of Law of New Technology together with UNC Libary co-organise project, which began on 15 Ferbuary 2011. The project is based on the Creative Commons license. The idea is to spread knowledge about the Copyrights on the principles of Open Acess.

Ms Bożena Bednarek-Michalska is instigator.

Coordinator of polish adaptation is Beata Marek (contact: sknpnt<>stud.umk.pl)
Supervisor: Dr Monika Wałachowska
Advisors: Daria Gęsicka (Ph.D. candidate from Faculty of Law and Administration NCU) and Magdalena Rutkowska (Ph.D. candidate from Faculty of Law University of Białystok.

Contributors:
Beata Marek, Szymon Ludwiczak, Natalia Wysocka, Małgorzata Jędral, Daniel Kuśmierczuk, Arkadiusz Pietrzak – SKNPNT
Ewa Lewicka, Joanna Podmaska, Daniel Schink – The Interdisciplinary Scientific Intangible Property
Wojciech Godzina – member of many scientific groups 🙂
Konrad Dudziński, Karol Szczurowski, Anna Żochowska – Scientific Group of IP, Media and Internet from University of Białystok.

 

Postępy/Progress
Strona Główna / Main Page

Wprowadzenie / Introduction

Moduł 1: Prawa autorskie i Domena Publiczna / Module 1: Copyright and the Public Domain

Moduł 2: Międzynarodowe ramy / Module 2: The International Framework

Moduł 3: Zakres Prawa Autorskiego / Module 3: The Scope of Copyright Law

Moduł 4: Prawa, Wyjątki i Ograniczenia / Module 4: Rights, Exceptions, and Limitations

Moduł 5: Zarządzanie prawami / Module 5: Managing Rights

Moduł 6: Twórcze podejście i alternatywy / Module 6: Creative Approaches and Alternatives

Moduł 7: Wykonywanie / Module 7: Enforcement

Moduł 8: Wiedza tradycyjna / Module 8: Traditional Knowledge

Moduł 9: Działalność / Module 9: Activism

Słowniczek / Glossary

Uczestnicy / Contributors

Dodaj komentarz


Website Security Test