Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

bibliografia

Zagadnienia ogólne

Traple Elżbieta, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
Gołaczyński Piotr (red.), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, wyd. Difin, 2005
Waglowski Piotr, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, wyd. Helion, Gliwice 2005
Konarski Xawery, Internet i prawo w praktyce, wyd. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Warszawa 2002
Fischer Bogdan, Skruch Michał, Prawo komputerowe w praktyce: aktualne informacje z zakresu prawnych aspektów informatyki, telekomunikacji i multimediów, wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2004
Golat Katarzyna, Golat Rafał, Prawo komputerowe – zagadnienia podstawowe, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1998
Dereń Aldona Małgorzata, Prawo komputerowe: co powinien wiedzić twórca i użytkownik, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996
Barta Janusz, Markiwicz Ryszard, Programy komputerowe i prawo, Wyd. PAN – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991

Dozór elektroniczny

A. Ornowska, Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Probacja 3–4/ 2010 – Czytaj
W. Kotowski, B. Kurzępa, Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009
F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesów 2009.
W. Kotowski, B. Kurzępa, Dozór elektroniczny – zarys problematyki, Probacja 2/2009, s. 72-98 – Czytaj
H. Mazur, Dozór elektroniczny w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 7-8/2009, s. 124-135 – Czytaj
International Association of Chiefs of Police, American Probation and Parole Association, Tracking Sex Offenders with Electronic Monitoring Technology: Implications and Practical Uses for Law Enforcement, sierpień 2008 – Read
P. Moczydłowski, Przesępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestępstw, Wyd. IusetLex, Warszawa 2006
K. Dyl, G. Janicki, Dozór elektroniczny. Zeszyty Prawnicze UKSW 2005(2)
E. Trybuchowska, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji – Elektroniczne monitorowanie przestępców, e-biuletyn CBKE 2005 – Czytaj
M. Black, R. G. Smith, Electronic Monitoring in the Criminal Justice System, Australian Institute of Criminology 254/2003 – Czytaj
W. Jarred, Electronic Monitoring: Corrective Services Bill 2000, Legislation Brief 11/00 August 2000 – Read

E- commerce

J. Forder, P. Quirk, Electronic Commerce and the Law, Bond University, 2001
Y. Akdeniz, C. Walker, The Internet, law and society, Harlow, UK, 2000
P. Bernt Hugenholtz, Copyright and electronic commerce, Hague, 2000
J. Dickie, Internet and Electronic Commerce Law in the European Union, The University of Warwick, Oxford – Portland Oregon, 1999
B. Schauer, Electronic Commerce in der EU, Wien, 1999
J. Kaestner, Legal Aspects of Intellectual Property Rights in Electronic Commerce, Munchen, 1999
S. York, K. Chia, E-Commerce A guide to the law of electronic business, London, 1999
M. Lehmann, Rechtsgeschafte im Netz – Electronic Commerce, Stuttgard, 1999
K. Boele-Woelki, Which Court Decides? Which Law Applies?, Hague, 1998
J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków, 1998
L. Edwards, C. Waelde, Law and the Internet; Regulating Cyberspace,Oxford, 1997

Informatyzacja postępowania

J. Widło, Elektroniczne postępowanie upominawcze Komentarze praktyczne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010
A. Stefańska, Elektroniczna księga wieczysta, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010
J. Gołaczyński, Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i wybranych państw, Wyd. Oficyna, Warszawa 2009

Prawo autorskie i pokrewne

M. Kępiński (red. nauk.), R. Sikorski, K. Klafkowska-Waśniowska, J. Kępiński i inni, Granice prawa autorskiego. Wydanie I, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
E. Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wyd. Oficyna, Warszawa 2010
A. Korpała, A. Matlak (red. nauk.), Sybilla Stanisławska-Kloc (red.nauk.), Prawo autorskie. Orzecznictwo, Wyd. Lex, Warszawa 2010
R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie VI, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009
J. Barta (red), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wydanie II, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Ochrona danych osobowych

Prawo do prywatności – prawo do godności: 26 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Prywatności i Danych Osobowych, 14 – 16 września 2004 Polska, Wrocław / zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wyd. 2006 r.
Informatyka medyczna – Międzynarodowy przekaz medycznych danych osobowych objętych dyrektywą UE dotyczącą ochrony danych – wysoki poziom bezpieczeństwa – PN-EN 14484 (Polski Komitet Normalizacyjny), Warszawa 2005
Prawo do prywatności a media: seminarium zorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, 20 października 2003 r., Warszawa 2005
Drozd Andrzej, Ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz – wzory pism i przepisy, stan prawny na 15 kwietnia 2005 r., wyd Lexis Nexis, Warszawa 2005
Górzna Lidia, Funkcjonowanie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004
Gałach Adam, Instrukcja ochrony danych osobowych w systemie informatycznym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004
Barta Janusz, Fajgielski Paweł, Markieiwcz Ryszard, Ochrona danych osobowych: komentarz, stan prawny na 01 sierpnia 2004 r. wyd. Zakamycze, Kraków 2004
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w praktyce: wzorcowe pisma, instrukcje i procedury dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. T. 1 – 2, publikacja pod red. Ewy Habryn-Motawskiej, wyd. Forum, Poznań 2003
Fajgielski Paweł, Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003
Jagielski Mariusz, Ochrona danych osobowych: zbiór podstawowych przepisów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2003
Sibiga Grzegorz, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
Jabłoński Mariusz, Dostęp do informacji i jego granice: wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, seria: Acta Universitatis Vratislaviensis nr 2393
Barta Janusz, Markieiwcz Ryszard, Ochrona danych osobowych: komentarz, wyd. 2, stan prawny na 01 marca 2002 r., wyd. Zakamycze, Kraków 2002
Szałowski Ryszard, Ochrona danych osobowych: komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000
Mednis Arwid, Ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1999

Prawo  komputerowe

A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000
B. Fischer, Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno-kryminalistyczne, Wyd. Zakamycze 2000
B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000
Prawnokarna ochrona informacji, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1/2000
J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie a postęp techniczny, Kraków, 1999
J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999
R. Skubisz (red.), Internet – problemy prawne, Lublin 1999
R. Skubisz (red.), Internet 2000. Prawo, ekonomia, kultura, Lublin 1999
A. Medis, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999 r.
M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Warszawa, 1999;
A. Adamski, Przestępstwa komputerowe w nowym kodeksie karnym, Nowa kodyfikacja karna, Kodeks karny – krótkie komentarze, zeszyt 17, Ministerstwo Sprawiedliwości , Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998
J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Wyd. Uniwersitas, Kraków 1998
K. Golat, R. Golat, Prawo komputerowe (zagadnienia podstawowe), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998
A..Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, ABC, Warszawa 1995

Prawo patentowe

J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Wyd. Oficyna 2009

Prawo reklamy

K. Grzybczyk, Dzieło reklamowe i jego twórca, Wyd. C.H. Beck 1999

Prawo telekomunikacyjne

K. Kawałek, M. Rogalski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wyd. Lex, Warszawa 2010
A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009
S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Suplement. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006
I. Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej Problematyka prawna, Wyd. Oficyna, Warszawa 2006
M. Rogalski, Zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Komentarz, Wyd. ABC, Warszawa 2006
S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005
S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003

Website Security Test